Algemene voorwaarden

Artikel 1 Faciliteiten
1.1 In de sportabonnementskosten zijn de volgende faciliteiten inbegrepen: het sporten in de warmtecabine en/of vacurelax, de figuuranalyse en het gebruik van de kleedruimte. Het aantal keer dat u per week kan sporten ligt aan het abonnement wat u heeft afgesloten.

1.2 Het sporten vindt plaats op vooraf overeengekomen tijdstippen en tijdsduur.
1.3 Aan aanwijzingen van het personeel dient direct en onvoorwaardelijk gevolg te worden gegeven.
Artikel 2 Abonnement
2.1 Betaling van de sportabonnementen kan alleen door middel van automatische incasso plaatsvinden (uitgezonderd de deelbetaling in de maand van aanvang, deze dient ter plaatse te worden betaald middels pin). De incasso zal aan het begin van iedere kalendermaand worden uitgevoerd, u dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Indien wij, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, houden wij ons het recht voor u de stornokosten in rekening te brengen. Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan. Indien wij zijn genoodzaakt om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten voor uw rekening zijn. Het abonnement kan op grond hiervan door ons kunnen worden beëindigd. Voor de overige aankopen zal directe betaling plaatsvinden bij aanschaf hiervan.
2.2 Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm hoort, dient binnen de daarvoor geldende duur opgemaakt
te worden. Eventuele openstaande bezoeken door ziekte of vakantie mogen in dezelfde maand of de maand daarop worden ingehaald.
2.3 Slim Factory behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Lopende abonnementen voor bepaalde tijd blijven echter ongewijzigd. Indien u de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft u het recht om het abonnement binnen 1 maand na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode op te zeggen. Met inachtneming van artikel 2.4 de opzegtermijn.
2.4 Bij beëindiging van het abonnement hanteert Slim Factory een opzegtermijn van één kalendermaand. Bij een halfjaar abonnement telt een kalendermaand voordat het contract verloopt. Indien u niet opzegt, blijft u betalingsplichtig. Voor alle abonnementen geldt dat deze zonder opzegging, doorlopen en u betalingsplichtig blijft. Opzegging kan alleen schriftelijk gebeuren.
2.5 Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het mogelijk op vertoon van een medische verklaring het abonnement tijdelijk te deactiveren. De einddatum van uw abonnement wordt met de desbetreffende deactiveringsperiode opgeschoven. Het primaire betalingsschema blijft echter van kracht.
Artikel 3 Openingstijden
3.1 De openingstijden van de sportstudio worden vastgesteld door Slim Factory. Indien deze wijzigingen, zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld door middel van publicatie in het sportcentrum en/of in de online omgeving. Tijdens officiële feestdagen zal de studio gesloten zijn en tijdens schoolvakanties van 2 weken of langer kan er een speciaal rooster van kracht zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave.
Artikel 4 Veiligheid en aansprakelijkheid
4.1 De directie van Slim Factory is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het sportcentrum. U dient zich ervan bewust te zin dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport binnen het sportcentrum kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart Slim Factory voor alle aanspraken en uzelf en van derden ten deze.
Artikel 5 Overige bepalingen
5.1 Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Slim Factory beoordeeld en beslist.